Persondatapolitik

I denne persondatapolitik forklares måden, omfanget og formålet med behandlingen af persondata i vores tjenester og i denne forbindelse websider, funktioner og indhold samt online tilstedeværelser som f.eks. vores profiler på sociale medier (herefter “onlinetilbud”). Med henblik på de anvendte begreber som f.eks. “behandling” eller “ansvarlig” henviser vi til definitionen i paragraf 4 af Persondataforordningen (GDPR).

Ansvarlig

Agentur V GmbH
Meinekestr. 12
10719 Berlin

Tel.: +49 30 8872680 - 20
E-Mail: datenschutz@agencyv.com

Typer af behandlet data

  • Stamdata (f.eks. navn, adresse)
  • Kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnummer)
  • Indholdsdata (f.eks. tekster, fotografier, videoer)
  • Brugerdata (f.eks. besøgte websider, interesser for indhold, besøgstidspunkt)
  • Meta-/kommunikationsdata (f.eks. enhedsinformation, IP-adresse)

Formål med behandling

  • At stille onlinetilbud med disses funktioner og indhold til rådighed
  • Besvarelse af kontakthenvendelser og kommunikation med brugere
  • Sikkerhedsforanstaltninger
  • Målinger af rækkevidde/marketing

Anvendte begreber

“Persondata” er alle informationer, der henviser til en identificeret eller identificerbar naturlig person (herefter: berørte person). Ved identificerbar forstår vi en naturlig person, der direkte eller indirekte, især ved hjælp af tilordning af kendetegn som et navn, identifikationsnummer, beliggenhedsdata, onlinekendetegn (f.eks. cookie) eller et eller flere særkende(r), som er udtryk for den naturlige persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

“Behandling” er enhver metode – med eller uden hjælp af automatiske processer eller enhver fremgangsmåde i forbindelse med persondata. Begrebet er vidtrækkende og omfatter i praksis enhver omgang med data.

Ved “ansvarlig” betegnes den naturlige eller juridiske person, myndighed, institution eller øvrigt sted, som alene eller sammen med andre bestemmer over formålet med og midlerne til behandlingen af persondata.

Afgørende retsgrundlag

Jf. paragraf 13 i GDPR deler vi retsgrundlaget for vores databehandling med dig. Så vidt retsgrundlaget i persondatapolitikken ikke nævnes, gælder følgende: Retsgrundlaget for indhentning af samtykker er GDPR’s paragraf 7, retsgrundlaget for behandling for at opfylde vores tjenester og gennemførsel af kontraktmæssige handlinger samt besvarelse af spørgsmål er GDPR’s paragraf 6, stk. 1 litra b, retsgrundlaget for behandling for at opfylde vores retslige forpligtelser er paragraf 6, stk. 6, litra c i GPDR, og retsgrundlaget for behandling til opbevaring af vores berettigede interesser er paragraf 6, stk. 1, litra f i GDPR. I det tilfælde at livsvigtige interesser for berørte person eller en anden naturlig person kræver en behandling af persondata, tjener paragraf 6, stk. 1, litra d i GDPR som retsgrundlag.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi beder dig regelmæssigt om at informere dig om inholdet af vores persondatapolitik. Vi tilpasser persondatapolitikken, så snart ændringer i de af os gennemførte databehandlinger kræver en sådan. Vi informerer dig, så snart ændringerne kræver en handling fra din side (f.eks. samtykke) eller øvrig individuel underretning.

Samarbejde med tjenesteudbyder eller tredjepart

Hvis vi i forbindelse med vores behandling udsender data til andre personer og virksomheder (tjenesteudbydere eller tredjeparter), overfører dem til dem eller på anden måde giver dem adgang til dataene, vil dette kun ske på grundlag af en lovlig tilladelse (f.eks. hvis dataene overføres til tredjeparter eller betalingstjenesteudbydere i henhold til paragraf 6, stk. 1, litra b i GDPR for at opfylde kontrakten), som du har samtykket til, en juridisk forpligtelse eller baseret på vores legitime interesser (f.eks. brug af agenter, webhost etc.).

Hvis vi benytter en tredjepart til at behandle data på grundlag af en såkaldt "kontraktforarbejdningskontrakt" sker dette på grundlag af paragraf 28 i GDPR.

Overførsel til tredjelande

Hvis vi overfører data til et trejdeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), eller hvis dette sker i forbindelse med brugen af tjenester fra tredjepart hhv. overførsel af data til tredjepart, foretages denne kun, hvis det kræves for at opfylde vores kontraktsmæssige forpligtelser, på grundlag af dit samtykke, på grund af juridiske forpligtelser eller på grundlag af vores legitime interesser. Med forbehold for lov- eller kontraktsmæssige tilladelser bearbejder vi – eller lader data bearbejde – kun i trejdeland ved særlige tilfælde af paragraf 4, stk. 44 af GDPR. Det vil sige, behandlingen sker f.eks. kun på grundlag af særlige garantier såsom det officielt anerkendte niveau af databeskyttelse (f.eks. for USA gennem “Privacy Shield”) eller overholdelse af officielt anerkendte særlige kontraktlige forpligtelser (såkaldte "standard kontraktlige bestemmelser").

Rettigheder for berørte personer

Du har ret til at anmode om bekræftelse på, om de pågældende data behandles og på oplysninger om disse data samt for yderligere oplysninger og en kopi af dataene i overensstemmelse med GDPR paragraf 15.

Du har i overensstemmelse med GPDR’s paragraf 16 ret til at kræve færdiggørelse af data eller korrektion af de ukorrekte data vedrørende dig.

Du har i overensstemmelse med GDPR’s paragraf 17 ret til at kræve, at data vedrørende dig slettes eller alternativt kræve en begrænsning af behandlingen af data i overensstemmelse med paragraf 18 i GDPR.

Du har ret til at kræve, at de data, der vedrører dig, som du har givet os, udleveres i overensstemmelse med paragraf 20 i GDPR og anmode om overførsel til andre ansvarlige.

Du har jf. paragraf 77 i GDPR retten til at indgive klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Fortrydelsesret

Du har ret til at trække dit samtykke jf. paragraf 7, stk. 3 i GDPR tilbage med virkning for fremtiden.

Indsigelsesret

Du kan til enhver tid gøre indsigelser mod fremtidig behandling af dine data i overensstemmelse med paragraf 21 i GDPR. Indsigelsen kan især gøres imod behandling af data til direkte markedsføring.

Cookies og indsigelsesret mod direkte markedsføring

Ved “cookies” forstås små data, som gemmes på den pågældende brugers computer. I disse cookies kan der gemmes forskellige oplysninger. En cookie bruges primært til at gemme oplysninger om en bruger (dvs. enheden som cookien gemmes på), mens eller også efter dennes besøg af et onlinetilbud. Ved midlertidige cookies, dvs. “session-cookies” eller ”transiente cookies” betegnes cookies, som slettes, når brugeren forlader et onlinetilbud og lukker sin browser. I en sådan cookie kan f.eks. indholdet af en varekurv i en webshop eller en loginstatus gemmes. Ved “permanent” eller “persistent” betegnes cookies, som også gemmes efter browseren lukkes. Sådan kan f.eks. loginstatus gemmes til, når brugeren vender tilbage efter flere dage. Lige sådan kan brugeres interesserer gemmes i en sådan cookie, som kan bruges til at måle rækkevidde eller marketingformål. Ved “Third Party Cookie” betegnes cookies, som tilbydes fra anderes udbydere end den/de ansvarlige, som driver onlinetilbuddene (omvendt, hvis der kun er tale om deres cookies taler man om “First Party Cookie”).

Vi kan indsætte midlertidige og permanente cookies og giver klarhed herom i vores persondatapolitik.

Hvis brugerne ikke ønsker, at cookies gemmes på deres computere, bliver de bedt om at deaktivere den pågældende funktion i systemindstillingerne i deres browser. Gemte cookies kan slettes i browserens systemindstillinger. Afvisningen af cookies kan føre til nedsat funktion af onlinetilbuddene.

En generel indsigelse mod brugen af cookies til onlinemarketing kan gøres ved et udvalg af tjenester, særligt i tilfældet tracking over den amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. Derudover kan opbevaringen af cookies tilgås ved at slå indstillingerne fra i browseren. Bemærk da venligst, at alle funktioner for onlinetilbuddene i givne fald ikke kan benyttes.

Sletning af data

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne privatlivspolitik, slettes de af os gemte data, så snart de ikke længere er nødvendige for deres formål, og sletningen ikke er i strid med lovbestemte opbevaringskrav. Medmindre dataene slettes, fordi det kræves til andre og legitime formål, vil behandlingen blive begrænset, dvs. at dataene blokeres og ikke bearbejdes til andre formål. Dette gælder for eksempel for data, der skal opbevares af handels- eller skattemæssige grunde.

I henhold til lovkrav i Tyskland sker opbevaringen i 10 år i henhold til §147 stk. 1 AO, 257 stk. 1, nr. 1 og 4, stk. 4 I HGB (bøger, optegnelser, ledelsesrapporter, regnskabsdokumenter, handelsbøger, relevante dokumenter for beskatning mv.) og 6 år i henhold ti paragraf 257, stk. 1 nr. 2 og 3, stk. 4 i HGB (handelsbreve).

I henhold til lovkrav i Østrig sker opbevaringen i 7 år jf. §132, stk. 1 for BAO (bogføringsdokumenter, kvitteringer/regninger, konti, kvitteringer, forretningspapirer, oversigt over indtægter og udgifter, etc.) for 22 år i forbindelse med fast ejendom og i 10 år for dokumenter i forbindelse med elektroniske udbudte tjenester, telekommunikation- radio- og fjernsynstjenester, der leveres til privatpersoner i EU-medlemsstater, og som Mini-One-Stop-Shop (MOSS) anvendes til.

Indsamling af besøgsdata og logfiler

Vi, dvs. vores hostingudbyder, indsamler på grundlag af vores legitime interesser i henhold til paragraf 6, stk. 1, litra f i GDPR data om ethvert besøg på serveren, på hvilken denne tjeneste befinder sig (såkaldte serverlogfiler). Under besøgsdata hører navnet på den besøgte hjemmeside, data, dato og klokkeslæt for besøget, overført datamængde, meddelelse om succesfuldt besøg, browsertype og version, brugerens styresystem, den refererende URL (den forudbesøgte side), IP-adresse og den forespørgende udbyder.

Logfilinformationer bliver af sikkerhedsgrunde (f.eks. til opklaring af misbrug og svindel) højst gemt i 7 dage og herefter slettet. Data, hvis opbevaring kræves til videre bevisførelse, er undtaget for sletning indtil endegyldig afklaring af det pågældende tilfælde.

Registreringsfunktioner, deltagelser i konkurrencer, reserveringer af deltagerpladser

de sig til at modtage yderligere informationer eller reservere pladser til deltagelse ved begivenheder (“Registrering”). De pligtinformationer, der kræves for at kunne registrere sig, meddeles brugeren. De angivne data i forbindelse med registreringen anvendes til formål for anvendelse af tilbuddet. Brugerne kan lade sig informere om tilbuds-og registreringsrelevante informationer samt ændringer af tilbudsomfanget eller tekniske omstændigheder over e-mail. Når brugere har slettet deres brugerkonto, bliver data med henblik på brugerkontoen slettet, undtagen hvis opbevaringen er nødvendig af handel- ellers skatteretlige grunde jf. paragraf 6, stk. 1, litra c i GDPR. Det er brugerens ansvar at sikre deres data ved opsigelsen inden kontraktens afslutning. Vi har ret til uigenkaldeligt at slette alle brugerdata, der er gemt i løbet af kontraktens løbetid.

I forbindelse med brugen af vores registrerings- og tilmeldingsfunktioner samt brugen af brugerkontoen gemmer vi IP-adressen og tidspunktet for den respektive brugerhandling. Opbevaringen baseres på vores legitime interesser såvel som brugernes for beskyttelse mod misbrug og anden uautoriseret brug. En overførsel af disse data til tredjepart finder ikke sted, medmindre det er nødvendigt for retsforfølgning af vores krav, eller at der er en juridisk forpligtelse i overensstemmelse med paragraf. 6 stk. 1 lit. c i GDPR. IP-adresserne anonymiseres eller slettes efter 7 dage.

Kontakthenvendelser

Ved kontakthenvendelser til os (f.eks. via kontaktformular, e-mail, telefon eller via social medier) bliver brugerens angivelser brugt til at bearbejde og afvikle kontakthenvendelse jf. paragraf 6, stk. 1, litra b i GDPR. Brugerens oplysninger kan blive gemt i et Customer-Relationship-Management-system (CRM-system) eller sammenligneligt system.

Vi sletter henvendelserne, hvis disse ikke længere er nødvendige. Vi gennemgår nødvendigheden hvert andet år; derudover gælder de lovpligtige arkiveringsforpligtelser.

Pressemeddelelser og nyhedsformidling til forretningsdrivende og interesserede

Med følgende henvisninger informerer vi om indholdet af vores pressemeddelelser og nyhedsformidling til forretningsdrivende og interesserede samt registrering, afsendelse og statistiske evalueringsprocedurer og din ret til indsigelse. Vi sender pressemeddelelser til firmaer, redaktioner og tjenesteudbydere på grundlag af vores legitime interesser jf. GDPR’s paragraf 6, stk. 1, litra f. Ved hver generel kontakt informeres modtagerne om muligheden for at gøre indsigelser mod denne kontakthenvendelse.

Indhold af pressemeddelelser og nyheder til forretningsdrivende og interesserede parter: Vi sender pressemeddelelser og meddelelser til forretningsdrivende og interesserede parter, e-mails og andre elektroniske meddelelser med information kun til modtagerne, der arbejder med informationer af denne art, der bruger dem redaktionelt, eller som tidligere har bedt om at modtage disse informationer. Pressemeddelelser og nyheder til forretningsdrivende og interesserede parter indeholder kun oplysninger fra eller om vores erhvervskunder, om deres ydelser eller vores egne tjenester eller os.

Nyhedsbrev

I det følgende informerer vi om indholdet af vores nyhedsbrev samt registrering, afsendelse og statistiske evalueringsprocedurer og din ret til indsigelse. Hvis du abonnerer på vores nyhedsbreve, erklærer du dig indforstået med modtagelse og den beskrevne proces.

Indholdet af nyhedsbreve: Vi udsender kun nyhedsbreve, e-mails og yderligere elektroniske underretninger med reklamemæssigt indhold (herefter “nyhedsbrev”) med samtykke fra modtagerne eller en lovmæssig ret. For så vidt indholdet af et nyhedsbrev konkret er beskrevet, er de autoritative for brugernes samtykke. I øvrigt indeholder vores nyhedsbrev oplysninger om vores tjenester og os.

Double-opt-in og logning: Tilmeldingen til vores nyhedsbrev sker gennem en såkalt double-opt-in-metode. Det betyder, at du efter tilmeldingen modtager en e-mail, hvor du bliver bedt at bekræfte din tilmelding. Denne bekræftelse er nødvendig for, at man ikke kan tilmelde sig med ukendte e-mailadresser. Tilmeldingen til nyhedsbrev logges for at kunne bevise registreringsprocessen i henhold til de lovmæssige krav. Hertil hører opbevaringen af tilmeldings- og bekræftelsestidspunktet samt IP-adressen. Ligeledes vil ændringer i dine data, der er gemt hos forsendelsesudbyderen, blive logget.

Tilmeldingsdata: For at kunne tilmelde dig nyhedsbrevet rækker det, at du angiver en e-mailadresse. Vi beder dig om – frivilligt – at angive dit navn for at kunne personliggøre tiltalen i nyhedsbrevet.

Tyskland: Udsendelsen af nyhedsbreve og succesmålingen i forbindelse hermed sker på grundlag af samtykke fra modtageren jf. paragraf 6, stk. 1, litra a, paragraf 7 i GDPR, ifm. §7, stk. 2, nr. 3 i UWG eller på grundlag af en lovlig tilladelse jf. §7, stk. 3 i UWG.

Logning af tilmeldingsprocessen sker på grundlag af vores legitime interesser jf. paragraf 6, stk. 1 litra f i GDPR. Vores interesse retter sig mod indsatsen af et brugervenligt og sikkert nyhedsbrevssystem, der både tjener vores forretningsinteresser og brugernes forventninger, og som giver os mulighed for at bevise samtykket.

Opsigelse/fortrydelse – Du kan til enhver tid afmelde dig modtagelsen af vores nyhedsbreve, dvs. trække dit samtykke tilbage. Et link til afmelding finder du i bunden af nyhedsbrevet. Vi kan gemme de angivne emailadresser i op til tre år baseret på vores legitime interesser, før vi sletter dem, for at kunne bevise et tidligere givet samtykke. Behandlingen af disse data er begrænset til formålet med et muligt forsvar mod krav. En anmodning om sletning er til enhver tid mulig, forudsat at den tidligere afgivning af samtykke bekræftes.

Tjenesteudbyder for udsendelse af pressemeddelelser og nyheder til forretningsdrivende og interesserede samt for nyhedsbrev

Udsendelsen af pressemeddelelser og nyheder til forretningsdrivende og interesserede samt af nyhedsbrev sker enten gennem personlig e-mail eller ved hjælp af tjenesteudbyderen “MailChimp” – en platform til udsendelse af nyhedsbreve fra den amerikanske udbyder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Persondatapolitiken for tjenesteudbyderen kan du finde her: https://mailchimp.com/legal/privacy/ The Rocket Science Group LLC d/b/a. MailChimp er certificeret under Privacy-Shield-aftalen og byder herigennem en garanti om at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Forsendelsestjenesten bliver brugt på grundlag af vores legitime interesse jf. paragraf 6, afsnit 1, litra f i GDPR og en kontraktforarbejdningskontrakt jf. paragraf 28, afsnit 3, s. 1 i GDPR.

Forsendelsestjenesten kan bruge brugernes data i pseudonym form, dvs. uden forbindelse til brugeren til optimeringer eller forbedringer af egne tjeneste, f.eks. teknisk optimering af udsendelse og visningen af nyhedsbrevet eller til statistiske formål. Forsendelsestjenesten bruger dog ikke dataene fra modtagerne af vores nyhedsbrev for selv at skrive til dem eller at videregive data til tredjepart.

Resultatsmåling af pressemeddelelser og nyheder til forretningsdrivende og interesserede samt for nyhedsbrev

Pressemeddelelserne og nyhederne til forretningsdrivende og interesserede samt nyhedsbrevet modtager en såkaldt “web-beacon”, dvs. en pixelstørrelsesfil, der hentes fra serveren, når nyhedsbrevet åbnes af vores server, eller hvis vi bruger forsendelsestjenester. Dette samler i første omgang teknisk information, såsom information om browseren og dit styresystem, samt din IP-adresse og tidspunktet for hentning.

Informationen bruges til teknisk forbedring af tjenesternes ved hjælp af tekniske data fra målgruppen eller deres måde at læse på vha. deres position ved åbningen (som kan bestemmes vha. IP-adressen) ellers åbningstidspunktet. Til disse statistiske indhentningen hører også at fastslå, om pressemeddelelser pressemeddelelser og nyheder til forretningsdrivende og interesserede samt nyhedsbreve bliver åbnet, hvornår de åbnes og hvilke links, der klikkes på. Disse informationer kan af tekniske årsager tilordnes den enkelte modtager. Det er dog hverken vores eller – såfremt en sådan benyttes – forsendelsestjenesten bestræbelse at betragte den enkelte bruger. Resultaterne tjener i langt højere grad til at kende vores brugeres læsevaner og tilpasse vores indhold efter dem eller at sende forskelligt indhold, der passer til vores brugeres interesser.

Google Analytics

På grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering, og forretningsmæssig drift af vores onlinetilbud i henhold til paragraf 6, stk. 1 litra f i GDPR) benytter vi os af Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC (“Google”). Google benytter cookies. Oplysningerne fra cookien om brugen af onlinetilbud fra brugerne sendes normalt til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes.

Google er certificeret under Privacy-Shield-aftalen og byder herigennem en garanti for at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google bruger disse oplysninger på vores vegne til at evaluere brugen af vores onlinetilbud, for at udarbejde rapporter om aktiviteterne i dette onlinetilbud og for at give os yderligere tjenester i forbindelse med brugen af dette onlinetilbud og internettet. I dette tilfælde kan pseudonyme brugerprofiler oprettes fra de behandlede data fra brugeren.

Vi bruger udelukkende Google Analytics med aktiveret IP-anonymisering. Det betyder, at brugernes IP-adresser i medlemsstaterne af Den Europæiske Union eller i andre stater, der er med i aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde forkortes af Google. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en af Googles servere i USA og forkortet der.

IP-adressen, der leveres af hver brugers browser, lægges ikke sammen med andre data fra Google. Brugere kan forhindre lagring af cookies ved at indstille deres browsersoftware i overensstemmelse hermed. Brugere kan også forhindre Googles indsamling af de data, der genereres af cookien og er relateret til deres brug af onlinetilbuddet samt behandling af sådanne data af Google, ved at downloade og installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt under følgende link: http: / /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Yderligere information til Googles brug af data, indstillings- og indsigelsesmuligheder kan du finde i Google persondatapolitik (https://policies.google.com/technologies/ads) samt i indstillingen af visningen af reklameindhold gennem Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Brugernes personoplysninger sletter eller anonymiseres efter 14 måneder.

Facebook-Pixel, Custom Audiences og Facebook-Conversion

I vores onlinetilbud benytter vi os af det såkaldte “Facebook Pixel” på grund af vores legitime interesser i analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud. “Facebook Pixel” er lavet af af det sociale netværk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , USA eller, hvis du befinder dig i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland (“Facebook").

Facebook er certificeret under Privacy-Shield-aftalen og byder herigennem en garanti om at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Ved hjælp af Facebook-Pixel er det på den ene side muligt for Facebook at bestemme de besøgende på vores onlinetilbud som målgruppe til visning af reklamer (såkaldte Facebook-annoncer). Derfor bruger vi Facebook-Pixel til at vise de Facebook-annoncer til brugere, der har vist interesse for vores onlinetilbud, eller som har visse kendetegn (f.eks. interesser i bestemte emner eller produkter baseret på deres besøgte websider), som vi sender til Facebook (såkaldte "Custom Audiences"). Med hjælp fra Facebook-Pixel ønsker vi også at sikre, at vores Facebook-annoncer er i overensstemmelse med brugerens potentielle interesse og ikke virker irriterende. Med hjælp fra Facebook-Pixel kan vi videre følge effekten af ​​Facebook-annoncerne til statistisk- og markedsundersøgelser, hvor vi ser om brugerne blev omdirigeret til vores hjemmeside efter at have klikket på en Facebook-annonce (såkaldt “konvertering").

Databehandling af Facebook er en del af Facebooks databrugspolitik. Generelle vejledninger til visning af Facebook-annoncer fås i Facebooks databrugspolitik: https://www.facebook.com/policy.php. For specifikke oplysninger og detaljer om Facebook-Pixel, og hvordan det virker, skal du besøge hjælpsektionen på Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Du kan gøre indsigelser mod brugen af cookies, der tjener målingen af rækkevide og reklameformål, videre på deaktiveringssiden for Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) og desuden på den amerikanske hjemmeside (http://www.aboutads.info/choices) eller den europæiske hjemmeside (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Online tilstedeværelse på sociale medier

Vi bruger online tilstedeværelse på sociale netværk og platfome for der at kunne kommunikere med aktive kunder, interesserede og brugere og der at informere dem om vores tjenester. Ved at gå ind på de pågældende netværk og platforme gælder forretningsbetingelserne og retningslinjerne for databehandling for den pågældende udbyder.

Medmindre andet er angivet i vores privatlivspolitik, behandler vi brugernes data, så længe de kommunikerer med os inden for sociale netværk og platforme, f.eks. ved at skrive indlæg på vores online tilstedeværelse eller sende os beskeder.

Integration af tjenester og indhold af tredjeparter

Baseret på vores legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimering og økonomisk drift af vores online tilbud i henhold til § 6, stk. 1). DSGVO) benytter vi indhold eller tjenester, der tilbydes af tredjepartsleverandører med henblik på at levere deres indhold og tjenester, såsom at integrere videoer eller skrifttyper (herefter samlet benævnt “indhold").

Dette forudsætter altid, at trejdepartsudbyderne af dette indhold modtager brugerens IP-adresse, da de ikke kan sende indholdet til deres browser uden denne. IP-adressen er derfor nødvendig for visning af ​​dette indhold. Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvis respektive leverandører udelukkende bruger IP-adressen til levering af indholdet. Tredjeparter kan også bruge såkaldte pixelkoder (usynlig grafik, også kaldet “web-beacons") til statistiske eller markedsmæssige formål. "Pixel tags" kan bruges til at evaluere information som besøgende trafik på siderne på denne hjemmeside. De pseudonymoplysninger også kan gemmes i cookies på brugerens enhed og kan omfatte, men er ikke begrænset til, teknisk information om browseren og operativsystemet, henvisning af websider, besøgstid og andre oplysninger om brugen af vores onlinetilbud.

Vimeo

Vi kan integrere videoer fra platformen “Vimeo” fra udbyderen Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA, einbinden. Persondatapolitik: https://vimeo.com/privacy. Vi henviser ti, at Vimeo kan bruge Google Analytics og henviser her til denne persondatapolitk (https://www.google.com/policies/privacy) samt Opt-Out-muligheden for Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk) eller indstillingerne af Google for brug af data til marketingformål (https://adssettings.google.com).

Youtube

Vi integrerer videoer fra platformen “YouTube” fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Persondatapolitk: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Vi bruger skrifttyperne (“Google Fonts”) fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Persondatapolitk: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Vi bruger funktionen til genkendelse af bots, f.eks. ved indtastning i onlineformularer (“ReCaptcha”) fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Persondatapolitk: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Vi bruger landkort fra tjeneste “Google Maps” fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Blandt de forarbejdede data hører især brugerens IP-adresse og positionsdata, der dog ikke kan indhentes uden deres samtykke (som udgangspunkt gennem indstillingerne af deres mobilapparat). Dataene kan blive forarbejdet i USA. Persondatapolitk: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Anvendelse af Facebook Social Plugins

Baseret på vores legitime interesser (dvs. interesse for analyse, optimering og økonomisk drift af vores onlinetilbud i henhold til § 6, stk. 1 litra f i GDPR) bruger vi Social Plugins ("plugins") fra det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Plugins kan repræsentere interaktionselementer eller indhold (f.eks. videoer, grafik eller tekstbidrag) og kan genkendes af en af Facebook-logoerne (hvid "f" på blå baggrund, begreberne "Like", “synes godt om" eller et "thumbs up”-tegn) eller er markeret med tilføjelsen "Facebook Social Plugin". Listen og udseendet af Facebook Social Plugins kan ses her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook er certificeret under Privacy-Shield-aftalen og byder herigennem en garanti om at overholde det europæiske databeskyttelsesniveau (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Når en bruger går ind på disse onlinetilbud, som indeholder et sådan plugin, skaber deres enhed en direkte forbindelse med Facebooks servere. Indholdet af plugin’et bliver af Facebook transmitteret direkte over på den pågældende brugers enhed og integreret af brugeren i onlinetilbuddet. Derved kan der skabes brugerprofiler ud fra de behandlede data. Vi har derfor ingen indflydelse på mængden af data, som Facebook indsamler ved hjælp af dette plugin, og informerer derfor brugerne i overensstemmelse med vores videnniveau.

Gennem integrationen af plugin’et får Facebook information om, at en bruger er gået ind på onlinetilbuddets pågældende side. Hvis brugeren er logget ind på Facebook, kan Facebook tilordne besøget den tilsvarende Facebook-konto. Hvis brugere interagerer med plugins, f.eks. ved at trykke på like-knappen eller skrive en kommentar, bliver de pågældende informationer fra deres enhed formidlet direkte til Facebook og gemt der. Hvis en bruger ikke er medlem af Facebook, findes der alligevel muligheden for, at Facebook får adgang til IP-adressen og gemmer den. Ifølge Facebook bliver der i Tyskland kun gemt en anonymiseret IP-adresse.

Formålet med og omfanget af dataindsamling og videre behandling og brug af dataene via Facebook samt de relaterede rettigheder og indstillinger for beskyttelse af brugernes privatliv findes i Facebooks privatlivspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy.

Hvis en bruger er medlem af Facebook og ikke ønsker, at Facebook gennem disse onlinetilbud indsamler data om dem og sammenkobler disse med dennes gemte medlemsdater, skal bryggeren logge ud af Facebook og slette sine cookies forud for brugen af onlinetilbuddene. Yderligere indstillinger og indsigelser mod brug af data til reklameformål er mulige i profilindstillingerne på Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller via EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. Indstillingerne fungerer uafhængigt af platform, dvs. de bliver brugt på alle enheder, computere og mobileenheder.

Ophavsret

Indholdet og værkerne på disse sider, der er skabt af webstedets ejer, er underlagt den tyske lov om ophavsret. Reproduktion, forarbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse uden for grænserne for ophavsret kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. For så vidt indholdet på denne side ikke blev oprettet af ejeren, angives en tredjeparts ophavsret. Især tredjepartsindhold bliver kendetegnet sådan. Hvis du alligevel skulle støde på en krænkelse af ophavsretten, beder vi om en henvisning hertil. Hvis vi gøres bekendt med retslige overtrædelser, fjerner vi det pågældende indhold omgående.