Sekretesspolicy

I denna sekretesspolicy förklaras på vilket sätt, utsträckningen av och syftet med behandlingen av personuppgifter i våra tjänster, och i detta sammanhang, webbsidor, funktioner, innehåll och online närvaro, som t.ex. våra konto på sociala medier (hädanefter ”Online-erbjudanden”). Angående de använda begreppen, som t.ex. ”behandling” eller ”ansvarig” hänvisar vi till definitionen i art. 4 av Dataskyddsförordnigen (GDPR).

Ansvarig

Agentur V GmbH
Meinekestr. 12
10719 Berlin

Tel.: +49 30 8872680 - 20
E-Mail: datenschutz@agencyv.com

Typer av behandlade data:

  • Basdata (t.ex. namn, adress)
  • Kontaktdata (t.ex. e-mail, telefonnummer)
  • Innehållsdata (t.ex. texter, foton, videor)
  • Användardata (t.ex. besökta webbsidor, intresse för innehåll, besökstid
  • Meta/-kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adress)

Syftet med behandlingen

  • Att ställa online-erbjudanden, med dessas funktioner och innehåll, tillgängliga
  • Besvara kontaktförfrågningar och kommunikation med användare
  • Säkerhetsåtgärder
  • Mätningar av räckvidd/marketing

Dom använda begreppen

”Personuppgifter” är alla informationer, som hänvisar till en identifierat eller identifierbar naturlig person (hädanefter ”berörda personen”). Vid identifierbar förstår vi en naturlig person, som direkt eller indirekt, särskilt med hjälp av tilldelning av kännetecken som ett namn, identifikationsnummer, lokaliseringsdata, online-kännetecken(t.ex. cookie) eller ett eller flera särskilda kännetecken, som är uttryck för den naturliga persons, fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

”Behandling” är varenda metod – med eller utan hjälp av automatiska processer eller varenda tillvägagångssätt i samband med personuppgifter. Begreppet har en stor utsträckning och omfattar i praktiken, varenda hantering av data.

Vid ”ansvarig” betecknas den naturliga eller juridiska personen, myndighet, institution eller övriga ställen, som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer över syftet med och resurserna tills behandlingen av personuppgifter.

Avgörande rättsgrundlag

Jfr. Art. 13 i GDPR, delar vi rättsgrundlaget för vår databehandling med dig. När rättsgrundlaget i sekretesspolicyn inte nämns, gäller följande: Rättsgrundlaget för inhämtning av medgivanden är GDPR Art. 7, rättsgrundlaget för behandling för att uppfylla våra tjänster och genomföring av kontraktsmässiga handlingar och besvarandet av frågor är GDPR’s Art. 6 (1), litra b, rättsgrundlaget för behandling för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter är Art. 6, (6), litra c i GDPR, och rättsgrundlaget för behandling av bevarande av våra berättigade intressen är Art. 6, (1), litra f i GDPR. I det fallet att livsviktiga intressen för berörda personer eller en annan naturlig person kräver en behandling av personuppgifter, tjänar Art. 6, (1), litra d i GDPR som rättsgrundlag.

Säkerhetsåtgärder

Vi ber dig regelbunden att bekanta dig om innehållet av vår sekretesspolicy. Vi anpassar sekretesspolicyn så snart som ändringar i en av dom av os genomförda databehandlingar kräver det. Vi informerar dig, så snart som ändringarna kräver en åtgärd från dig (t.ex. samtycke) eller övrig individuell avisering.

Samarbete med tjänsteleverantörer eller tredjeman

Om vi i samband med vår behandling skickar ut data tills andra personer och företag (tjänsteleverantörer eller tredjeman), överför data tills dessa personer eller på annan sätt, ger dessa personer tillgång tills datauppgifterna , kommer detta enbart hända på grundval av ett lagbunden tillstånd. (T.ex. om datauppgifterna överföras tills tredjeman eller betalningstjänsteleverantörer enligt Art. 6, (1), litra b i GDPR för att uppfylla kontraktet), som du har gett samtycke till, en juridisk skyldighet eller baserat våra legitima intressen (t.ex. användning av agenter, webbhost etc.)

Om vi använder tredjeman tills att behandla data på grundval av en så kallad ”kontraktbearbetningskontrakt” kommer detta ske med utgångspunkt i Art. 28 i GDPR.

Ôverföring til tredjeland

Om vi överför data till ett tredjeland (dvs. utan för Europeiska unionen, (EU) eller Det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)), eller om detta sker i samband med användningen av tjänster från tredjeman eller överförsel av data till tredjeman, genomföras detta enbart, om det krävs för att uppfylla vår avtalsförpliktelse, med utgångspunkt i ditt samtycke, på grund av juridiska förpliktelser, eller på grundval av våra legitima intressen. Med förbehåll för lag- eller kontraktsmässiga tillåtelser, bearbetar vi – eller låter vi data bearbetas – i tredje land, bara i dom särskilda tillfällen där Art. 4, (44) av GDPR, finner användning. Det betyder att databehandlingen enbart genomförs med utgångspunkt i speciella garantier som t.ex. den officiellt erkända nivån av dataskydd (t.ex. för USA genom ”Privacy Shield”), eller vid efterlevnad av officiellt erkända speciella kontraktsliga förpliktelser (så kallade ”standard kontraktsliga bestämmelser”).

Rättigheter för berörda personer

Du har rätt att begära bekräftelse på om de relevanta datauppgifterna behandlas, få informationer om dessa data, få ytterligare informationer och en kopia av datauppgifterna i enlighet med GDPR, Art. 15.

Du har i överensstämmelse med GDPR, Art. 16, rätt att kräva slutförande av data eller korrektion av de felaktiga datauppgifter om dig.

Du har i överensstämmelse med GDPR, Art. 17, rätt att kräva, att datauppgifter om dig raderas eller alternativt kräva en begränsning av behandlingen av data i överenstämmelse med Art. 18 i GDPR.

Du har rätt att kräva, att datauppgifter om dig, som du har gett till os, utlämnas i överensstämmelse med Art. 20 i GDPR och begära överföring tills andra ansvariga.

Du har enligt Art. 77 i GDPR, rätt att klaga till den ansvariga tillsynsmyndighet.

Ångerrätt

Du har enligt Art. 7, (3) i GDPR, rätt att ta tillbaka ditt samtycke med effekt för framtiden.

Rätten till invändning

Du kan när som helst göra invändningar gällande mot framtida behandling av dina personuppgifter i överensstämmelse med Art. 21 i GDPR. Invändningen kan särskilt göras mot behandling av data tills direkt-marknadsföring.

Cookies och rätt tills invändning mot direkt-marknadsföring

”Cookies” innebär små datauppgifter, som lagras på den respektive personens dator. I dessa cookies kan det lagras olika informationer. En cookie används främst tills att lagra uppgifter om en användare (dvs. enheten som cookien lagras på), medan dennas, eller också efter dennas besök besök av ett online-erbjudande. Vid tillfälliga cookies, dvs. ”session-cookies” eller ”transiente cookies” menas cookies, som raderas när användaren lämnar ett online-erbjudande och stänger sin browser. I en sån cookie kan t.ex. innehållet av en varukorg i en webbshop eller en inloggningsstatus lagras. Vid ”permanent” eller ”persistent” menas cookies, som också lagras efter browsern avstängs . Så kan t.ex. en inloggningsstatus lagras tills att användaren återvänder efter flera dagar. Likaledes kan användares intressen lagras i en sån cookie, som kan användas till att mäta räckvidd eller andra marketingsyften. Vid ”Third Party Cookie” betecknas cookies, som erbjuds från andra leverantörer än den/de ansvariga, som driver online-erbjudanden (tvärtom, om det bara handlar om deras cookies, då är det tal om ”First Party Cookie”.

Vi kan sätta in tillfälliga och permanenta cookies, och ger klarhet angående detta i vår sekretesspolicy.

Om användare inte önskar att cookies lagras på deras datorer, ombeds dom att avaktivera denna funktionen i systeminställningarna i deras browser. Lagrade cookies kan raderas i browserns systeminställningar. Förkastningen av cookies kan leda till reducerad funktion av online-erbjudanden.

En allmän invändning mot användandet av cookies tills online-marknadsföring, kan göras genom ett större val av tjänster, särskilt i tillfället tracking genom den amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/. Dessutom kan förvaringen av cookies nås genom att avstänga inställningarna i browsern. Var dock uppmärksam på att i vissa fall, så kan inte alla funktionerna för online-erbjudanden användas.

Radering av datauppgifter

Om inte annat är uttryckligt angett i denna privatlivspolitik, raderas de av os lagrade data, så snart dom inte längre är nödvändiga för deras ändamål, och raderingen inte är i strid med lagstadgade förvaringskrav. Det kan hända att uppgifterna inte raderas för att dom krävs till andra och legitima syften. I dessa tillfällen vil behandlingen vara begränsad, dvs. att datauppgifterna blockeras och inte bearbetas till andra syften. Detta gäller för exempel för data, som ska förvaras av handels- eller skattemässiga ändamål.

Enligt lagkrav i Tyskland sker förvaringen i 10 år i enlighet med §147, (1) AO, 257 (1), nr. 1 och 4, (4) i HGB (böcker, uppritningar, ledningsraporter, bokföringsdokument, handelsböcker, relevanta dokument för beskattning mv.) och 6 år enligt Art. 357, (1), nr.2 och 3, (4) i HGB (handelsbrev).

Enligt lagkrav i Österrike, sker förvaringen i 7 år, jfr. §132, (1) for BAO (bokföringsdokument, kvitton/räkningar, konton, affärshandlingar, översikt över intäkter och kostnader, etc.), for 22 år i samband med fastigheter och 10 år för dokument i samband med elektroniska erbjudna tjänster, telekommunikation- radio- och tv-tjänster, som levereras tills privatpersoner inom EU-medlemsstater och som Mini-One-Stop-Shop (MOSS) användas till.

Insamlingen av besöksdata och logfilar

Vi, dvs. vår hostingleverantör, insamlar, på grundlag av våra legitima intressen enligt Art. 6, (1) litra f i GDPR data om samtliga besök på servern, på vilken denna tjänst är placerat (så kallade serverlogfilar). Tills besöksdata tillhör namnet på den besökta hemsida, data, datum, tidpunkt for besöket, den överförda datamängden, meddelande om succéfullt besök, browsertyp och version, användarens styrsystem, den refererande URL (den förhandsbesökta hemsida), IP-adress och den begärande leverantör.

Logfilinformationer blir av säkerhetsskäl (t.ex. till uppklarandet av missbruk och svindel) lagrad i högst 7 dagar och blir därefter raderat. Datauppgifter, som kräver förvaring tills senare bevisföring, är undantaget för radering, tills att slutlig avklarning av det respektive fallet har genomförts.

Registreringsfunktioner, deltagande i tävlingar, reserveringar av deltagandeplatser

Definition ”registrering”: Användaren kan frivilligt skapa en användarkonto , deltaga i tävlingar, anmäla sig till att mottaga ytterligare informationer eller reservera platser till deltagande vid evenemang (”Registrering”). De pliktmässiga informationer, som krävs för att kunna registrera sig, meddelas tills användaren. De angivna uppgifterna i samband med registreringen, används tills syften för användning av erbjudandet. Användarna kan låta sig informera om erbjuds- och registreringsrelevanta informationer, och ändringar av erbjudandet, eller tekniska omständigheter över e-mail. När användare har raderat deras användarkonto, blir data i samband med användarkontot raderat, med undantag av det tillfället där förvaringen av data är nödvändig av handels- eller skatterätliga ändamål, jfr. Art. 6, (1) litra c i GDPR. Det är användarens ansvar att säkra sina data, vid uppsägningen innan kontraktets slutförande. VI har rätt tills oåterkalleligt att ta bort alla användardata, som vi har lagrad under kontraktets löptid.

I samband med användandet av våra regeringstrerings- och inskrivningsfunktioner samt användningen av användarkontot, lagrar vi IP-adressen och tidpunkten för den respektive användarhandling. Förvaringen baseras på våra legitima intressen, såväl som för användarens skydd, mot missbruk och annan obehörigt bruk. En överföring av dessa data tills tredje man sker inte, med undantag av den situationen, där detta krävs för åtal av våra krav, eller den situationen där det finns en juridisk skyldighet i överensstämmelse med Art. 6, (1), lit. c i GDPR. IP-adresserna anonymiseras eller raderas efter 7 dagar.

Kontaktförfrågningar

Vid kontaktförfrågningar till os (t.ex. kontaktformulär, e-mail, telefon eller via sociala medier) blir användarens angivningar använd till att bearbeta och genomföra kontaktförfrågningen, jfr. Art. 6, (1), litra b i GDPR. Användarens informationer kan lagras i ett Customer-Relationship-Management-system (CRM-system) eller ett liknande system.

Vi raderar förfrågningarna, om dessa inte längre är nödvändiga. Vi undersöker nödvändigheten vartannat år; dessutom gäller de lagstadgade arkiveringsbestämmelser.

Pressmeddelande och nyhetsförmedling tills företagare och intresserade

Med följande angivningar informerar vi om innehållet av våra pressmeddelanden och nyhetsförmedling tills företagare och intresserade samt, registrering, avsändning och statistiska evalueringsprocedurer och din rätt till invändning. Vi skickar pressmeddelanden till företag, redaktioner och tjänsteleverantörer på grundval av våra legitima intressen, jfr. GDPR’s Art. 6, (1), litra f. Vid varje generella kontakt informeras mottagarna om möjligheten för att göra invändningar mot denna kontaktförfrågning.

Innehåll av pressmeddelanden och nyheter till företagare och intresserade parter: Vi skickar pressmeddelanden och meddelanden tills företagare och intresserade parter, e-mails och andra elektroniska meddelanden med information bara till mottagarna, som jobbar med informationer av denna art, som använder dessa redaktionellt eller som tidigare har begärt att mottaga dessa informationer. Pressmeddelanden och nyheter tills företagare och intresserade parter innehåller bara uppgifter från eller om våra företagskunder, om deras tjänster eller våra egna tjänster eller os.

Nyhetsbrev

I det följande informerar vi om innehållet av våra nyhetsbrev samt registrering, avsändning och statistiska evalueringsprocedurer och din rätt tills invändning. Om du abonnerar på våra nyhetsbrev, erkänner du dig införstådd med mottagande och den beskrivna processen. Innehållet av nyhetsbrev: Vi utsänder bara nyhetsbrev, e-mail och ytterligare elektroniska handlingar med marknadsförings-innehåll (hädanefter ”nyhetsbrev”) med samtycke från mottagarna eller en lagbunden rätt. I det fallet att innehållet av ett nyhetsbrev är konkret beskriven, är de auktoritativa för användarnas samtycke. I övrigt innehåller våra nyhetsbrev informationer om våra tjänster och os.

Double-opt-in och logning: Anmälningen tills våra nyhetsbrev sker genom en så kallad double-opt-in-metod. Detta betyder, att du efter anmälningen mottager en e-mail, där du begärs att bekräfta din anmälan. Denna bekräftelse är nödvändig för, att man inte kan registrera sig med okända e-mailadresser. Anmälningen till nyhetsbrevet loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen enligt dom lagstadgade kraven. Till detta tillhör också lagringen av anmälnings- och bekräftelsestidpunkten, samt IP-adressen. Likaledes vil ändringar i dina personuppgifter, som har lagrats hos leveransleverantören, bliva loggad.

Registreringsdata: För att kunna registrera dig nyhetsbrevet, räcker det, att du anger en e-mailadress. Vi ber dig om – frivilligt – att ange dit namn för att kunna personliggöra tilltalen i nyhetsbrevet.

Tyskland: Utsändningen av nyhetsbrev och succés-mätningen i samband med detta, sker på grundval av samtycke från mottagaren, jfr. Art. 6, (1), litra a, Art. 7 i GDPR, ifm. §7, (2) nr.3 i UWG eller på grundval av en lagstadgad tillåtelse, jfr. §7, (3) i UWG.

Logning av anmälningsprocessen sker på grundval av våra legitima intressen, jfr. Art. 6, (1), litra f i GDPR. Vårt intresse rätter sig mot ansträngningarna för ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevs-system, som båda tjänar våra affärsintressen och användarnas förväntningar, och som ger os möjlighet att bevisa samtycket.

Uppsägning/ ångerrätt - Du kan när som helst avsluta mottagandet av våra nyhetsbrev, dvs. återkalla ditt samtycke. En länk till avbeställning, hittar du i bottnen av nyhetsbrevet. VI kan lagra de angivna mail-adresserna i upp till tre år, baserat på våra legitima intressen, förrän vi raderar dom, för att kunna bevisa et tidigare givet samtycke. Behandlingen av dessa datauppgifter är begränsad till ändamålet, att kunna försvara sig mot krav. En förfrågning om radering är när som helst möjlig, under den förutsättning att det tidigare avgivna samtycke bekräftas.

Tjänsteleverantörer för utsändning av pressmeddelanden och nyheter tills företagare och intresserade, samt för nyhetsbrev.

Utsändningen av pressmeddelanden och nyheter tills företagarna och intresserade, samt av nyhetsbrev sker antingen genom personlig e-mail eller med användning av tjänsteleverantören ”MailChimp” – en plattform till utsändning av nyhetsbrev från den amerikanska leverantören Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Tjänsteleverantörens sekretesspolicy hittar du här: https://mailchimp.com/legal/privacy/ The Rocket Science Group LLC d/b/a. MailChimp är certifierat under Privacy-Shield-avtalet och erbjuder härigenom en garanti på att uppfylla den europeiska dataskyddsnivå. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Leveranstjänsten används på grundval av våra legitima intressen, jfr. Art. 6, (1), litra f i GDPR och en kontraktbearbetningskontrakt, jfr. Art. 28, (3), s.1 i GDPR.

Leveranstjänsten kan använda användarnas data i pseudonym form, dvs. utan anslutning till användaren, tills optimeringar eller förbättringar av egna tjänster, t.ex. teknisk optimering av utsändning och visningen av nyhetsbrevet eller tills statistiska ändamål. Leveranstjänsten använder dock inte datauppgifterna från mottagarna av vårt nyhetsbrev, för själva att kontakta dom eller vidarebefordra data tills tredje man.

Resultatmätning av pressmeddelanden och nyheter till företagare och intresserade, samt för nyhetsbrev.

Pressmeddelanden och nyheterna till företagare och intresserade, samt nyhetsbrevet, mottager en så kallad ”webb-beacon”, dvs. en pixelstorlek fil, som hämtas från servern, när nyhetsbrevet öppnas av vår server, eller om vi använder leveranstjänster. Detta insamlar främst teknisk information, som information om browsern och ditt styrsystem, samt din IP-adress och tidpunkten för hämtning.

Informationen används tills teknisk förbättring av tjänsterna, med användning av tekniska data från målgruppen eller deras sätt att läsa på, vid hjälp av deras position vid öppningen (som kan bestämmas genom IP-adressen), eller öppningstidpunkten. Tills dessa statistiska inhämtningar tillhör också att fastställa, om pressmeddelanden och nyheter tills företagare och intresserade, samt nyhetsbrev blir öppnat, när dom öppnas och hvilka länkar, som det klickas på.

Dessa informationer kan av tekniska orsaker anpassas den enskilda individen. Det är dock varken vår eller – i det fallet en sådan används – leveranstjänstens ansträngning, att betrakta den enskilda användaren. Resultaten tjänar i mycket större utsträckning, tills det syftet att lära känna våra användares läsvanor och att anpassa vårat innehåll till dom, eller att skicka olika erbjudanden, som passar tills våra användares intressen.

Google Analytics

På grundval av våra legitima intressen (dvs. intressen i analys, optimering, och affärsmässig drift av vårat online-erbjudande, enligt Art. 6, (1) litra f i GDPR), använder vi os av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC (”Google”). Google använder cookies. Uppgifterna från cookien om användningen av online-erbjudanden från användarna, skickas vanligtvis tills en av Googles servrar i USA, där de lagras.

Google är certifierat under Privacy-Shield-avtalet, och bjuder härigenom på en garanti om att uppfylla den europeiska dataskyddsnivån. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google använder dessa uppgifter på våra vägnar, tills att evaluera användningen av våran online-erbjudanden, för att utarbeta rapporter om aktiviteterna i detta online-erbjudande och för att ge os ytterligare tjänster i samband med användningen av detta online-erbjudande och internetet. I detta tillfälle kan pseudonyma användarprofiler upprättas från dom behandlade datauppgifterna från användaren.

Vi använder endast Google Analytics, med aktiverat IP-anonymisering. Det betyder att användarnas IP-adressen, i medlemsstaterna av Den Europeiska Unionen eller i andra stater, som är med i avtalet om det Europeiska Unionens Ekonomiska Samarbetsområde, förkortas av Google. Endast i undantagsfall blir den fulla IP-adressen överfört till en av Googles servar i USA och förkortat där.

IP-adressen, som levereras av varje användares browser, ingår inte tillsammans med andra data från Google. Användare kan förhindra lagring av cookies, genom att inställa deras browsersoftware i enlighet med detta. Användare kan också förhindra Googles insamling av de datauppgifter, som genereras av cookien och är relaterat till deras användning av online-erbjudandet, samt Googles behandling av såna data, genom at ladda ner och installera ett browser-plugin, som är tillgängligt under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ytterligare information om Googles användning av data, inställnings- och invändningsåtgärder, kan du hitta i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/technologies/ads), samt i inställningen för visningar av reklaminnehåll genom Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Användarnas personuppgifter raderas eller anonymiseras efter 14 månader.

Facebook-Pixel, Custom Audiences und Facebook-Conversion

I vårt online-erbjudande använder vi os av det så kallade ”Facebook Pixel” på bakgrund av våra legitima intressen i analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande. ”Facebook Pixel” är skapat av det sociala nätverket Facebook. Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA eller, om du befinner dig i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Dublin 2, Irland (”Facebook”).

Facebook är certifierat under Privacy-Shield-avtalet och bjuder härigenom på en garanti om att uppfylla den europeiska dataskyddsnivån. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Vid användning av Facebook-Pixel är det på den ena sida möjligt för Facebook att bestämma de besökande på vårt online-erbjudande, som målgrupp tills visning av reklamer (så kallade Facebook-annonser). Därför använder vi Facebook-Pixel, för att visa dessa Facebook-annonser tills användare, som har visat intresse för vårt online-erbjudande, eller som har vissa kännetecken (t.ex. intressen i bestämda ämnen eller produkter, baserat på deras sökta hemsidor), som vi skickar till Facebook (så kallade ”Custom Audiences”). Med hjälp från Facebook-Pixel önskar vi också att säkra, att våra Facebook-annonser är i överensstämmelse med användarnas potentiella intressen och inte verkar irriterande. Med hjälp från Facebook-Pixel, kan vi vidare följa effekten av Facebook-annonserna tills statistik – och marknadsundersökningar, vart vi undersöker om användarna blev omdirigerat till vår hemsida efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad konvertering).

Databehandling av Facebook är en del av Facebooks dataanvändningspolitik. Generella vägledningar till visning av Facebook-annonser är tillgängliga i Facebooks dataanvändningspolitik: https://www.facebook.com/policy.php.

För specifika informationer och detaljer om Facebook-Pixel, och hur det fungerar, skal du besöka hjälpsektionen på Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Du kan göra invändningar mot användandet av cookies, som tjänar tills mätning av räckvidden och andra reklamsyften, på inaktiverings sidan för Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) och dessutom, på den amerikanska hemsidan (http://www.aboutads.info/choices) eller den europeiska hemsidan http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Online närvaro på sociala medier

Vi använder online närvaro på sociala nätverk och plattformar, för där att kunna kommunicera med aktiva kunder, intresserade och användare, och där att informera dom om våra tjänster. Genom att gå in på de respektive nätverk och plattformar gäller handelsbetingelserna och riktlinjerna för den respektive leverantören.

Med undantag av att något annat har angetts i vår privatlivspolitik, behandlar vi användarnas datauppgifter, så länge som dom kommunicerar med os innan för sociala nätverk och plattformar, t.ex. genom att skriva inlägg på vår online plattformar eller skicka os meddelanden.

Integration av tjänster och innehåll från tredjeman

Baserat på våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av våra online erbjudanden enligt §6, (1), DSGVO) använder vi innehåll eller tjänster, som erbjuds av utomstående leverantörer, för ändamålet at leverera deras innehåll och tjänster, som t.ex. at integrera videor eller stilsorter (hädanefter gemensamt benämnt ”innehåll”).

Detta förutsätter alltid, att dom utomstående leverantörerna av detta innehåll, mottager användarens IP-adress, då dom inte kan skicka innehållet tills deras browser utan denna. IP-adressen är därför nödvändig för att visa detta innehåll. Vi strävar efter endast att använda innehåll, vars respektive leverantörer, enbart använder IP-adressen till leverans av innehållet. Tredjeparter kan också använda så kallade pixelkoder (osynlig grafik, också kallad ”webb-beacons”), tills statistiska eller marknadsrelaterade syften. ”Pixel tags” kan användas till att evaluera information, som lämnas av besökstrafiken på hemsidan. De pseudonyma uppgifterna kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan omfatta, men är inte begränsat tills, teknisk information om browsern och operativsystemet, hänvisning av webbsidor, besökstid och andra uppgifter om användandet av våra online-erbjudande.

Vimeo

Vi kan integrera videor från plattformen ”Vimeo” från leverantören, Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Sekretesspolicy: https://vimeo.com/privacy. VI hänvisar till, att Vimeo kan använda Google Analytics och hänvisar därför här till deras sekretesspolicy, https://www.google.com/policies/privacy, samt Opt-Out-möjligheten för Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk) eller inställningarna av Google, för användning av data till marknadsföringssyften (https://adssettings.google.com).

Youtube

Vi integrerar videor från plattformen ”Youtube” från leverantören Google LLC, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Vi använder stilsorterna (”Google Fonts”) från leverantören Google LLC, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Vi använder funktionen tills igenkänning av bots, t.ex. vid ifyllning av ett online-formulär, (”ReCaptcha”) från leverantören Google LLC, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Vi använder kartor från tjänsten ”Google Maps”, från leverantören Google LLC, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Bland dom förarbetade datauppgifterna tillhör särskilt användarens IP-adress och positionsdata, som dock inte kan inhämtas, utan deras samtycke (som utgångspunkt genom inställningarna på deras mobilapparat). Datauppgifterna kan bli förarbetat i USA. Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook Social Plugins

Baserat på våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av våra online-erbjudande enligt Art. 6, (1), litra f i GDPR), använder vi Social Plugins (”plugins”) från det sociala nätverk facebook.com, som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Plugins kan representera interaktionselement eller innehåll (t.ex. videor, grafik eller textbidrag) och kan kännas igen av en av Facebook-loggorna (vit ”f” på blå bakgrund, begreppen ”Like”, ”Gilla” eller ett ”thumbs up” – tecken) eller är markerat med tillsatsen ”Facebook social Plugin”. Listan och utseendet av Facebook Social Plugins kan ses här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook är certifierat under Privacy-Shield-avtalet och erbjuder härigenom en garanti på att uppfylla den europeiska dataskyddsnivån. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

När en användare går in på dessa online-erbjudanden, som innehåller ett sånt plugin, skapar deras enhet en direkt koppling tills Facebooks servrar. Innehållet av detta plugin, blir av Facebook transmitterat direkt över på den respektive användarens enhet och integreras av användaren i online-erbjudandet. Därigenom kan det skapas användarprofiler ut från de behandlade datauppgifterna. Vi har därför inget inflytande på mängden av data, som Facebook insamlar genom detta plugin, och informerar därför användarna i överensstämmelse med vår kunskapsnivå.

Genom integrationen av detta plugin får Facebook, information om, att en användare har gått in på online-erbjudandets hemsida. Om användaren har loggat in på Facebook, kan Facebook anpassa besöket på det tillsvarande Facebook-kontot. Om användare interagerar med plugins, t.ex. genom att trycka på like-knappen eller skriva en kommentar, blir dom respektive informationerna från deras enhet förmedlad direkt tills Facebook och lagras där. Om en användare inte är medlem av Facebook, finns det fortfarande möjligheten för, att Facebook får tillgång tills IP-adressen och lagrar den. Enligt Facebook blir det i Tyskland endast lagrad en anonymiserad IP-adress.

Ändamålet med och omfånget av datainsamling, vidare behandling och användning av datauppgifterna via Facebook, samt dom relaterade rättigheterna och inställningar för skyddande av användarnas privatliv finns i Facebooks sekretesspolicy: : https://www.facebook.com/about/privacy

Om en användare är medlem av Facebook och inte önskar, att Facebook genom dessa online-erbjudande insamlar data om dem och sammanför dessa med dennas lagrade medlemsuppgifter, skal användaren logga ut från Facebook och radera sina cookies förrän användningen av online-erbjudanden. Ytterligare inställningar och invändningar mot användning av data till reklamsyften är möjliga i profilinställningarna på Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den amerikanska sidan: http://www.aboutads.info/choices/ eller via EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/. Inställningarna fungerar oberoende av plattform, dvs. dom blir använd på alla enheter, datorer och mobilenheter.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa hemsidor, som är skapat av webbplatsens ägare, hör under den tyska lagen om upphovsrätt. Reproduktion, förarbetning, distribution och alla former för utnyttjande utan för gränserna för upphovsrätten, kräver skriftlig samtycke från den respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats, är endast tillåten till privat, icke-kommersiell användning. I det fallet att innehåll på denna sida, inte blev skapad av ägaren, anges en tredjeparts upphovsrätt. Särskilt tredjepartsinnehåll blir kännetecknad på detta sättet. Om du ändå skulle möta en kränkning av upphovsrätten, ber vi om en hänvisning tills detta. Om vi görs bekanta med rättsliga kränkningar, borttagas detta innehållet omgående.